حمید علی الهی


دکتری ژئوتکنیک

استادیار دانشگاه

گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 

H.alielahi@gmail.com


H.alielahi@iauz.ac.ir


Homepage: halielahi.ir


Tel: 09122886590

 

 

Hamid Alielahi 01